Introduktion

Syftet med föreliggande publikation är att ge en lättförståelig introduktion till den obligatoriska bönen i islam. Bönen utgör en central del av islamisk religionsutövning och är en daglig plikt för muslimen. Det är därför mycket viktigt att han eller hon så snart som möjligt lär sig att utföra den. Den islamiska bönen förrättas enligt ett visst mönster och enligt vissa föreskrifter. Ramarna för dessa hämtas ur Koranen och ur profetens Sunnah, dvs. de källor om vad Profeten Muhammad - över honom vare Guds frid och välsignelser – sade och gjorde som vi har tillgång till. Med hjälp av dessa har muslimska lärde utformat regler för vad i bönen som är obligatoriskt, vad som är tillåtet men inte obligatoriskt, samt vad som inte är tillåtet. Med tiden har också olika traditioner och skolor utvecklats. Det betyder att det inom vissa ramar förekommer variationer på formerna för böneförrättandet, något som den praktiserande muslimen mycket snabbt upptäcker. För fördjupad kunskap om detta hänvisas till andra källor.

Det är inte svårt att lära sig att förrätta bönen men eftersom det som sägs ska sägas på arabiska är det nödvändigt att känna till hur de arabiska bokstäverna ska uttalas. Önskvärt är naturligtvis också att så snabbt som möjligt lära sig att förstå det som framsägs. Det bästa är att öva bönen tillsammans med någon på området kompetent person, men i slutet av boken finns också en snabbkurs i det som med avseende på språket är nödvändigt för att kunna utföra en giltig bön. Här finns också en lista som förklarar ett antal islamiska termer som är relaterade till bönen.

De translittereringar från arabiska som återfinns i texten är utformade så att läsaren lätt ska kunna lära sig att uttala på ett korrekt sätt. Det innebär att de inte alltid följer translittereringsregler eller arabiskans grammatiska regler. De stycken som är hämtade ur Koranen följer den andra reviderade upplagan av Muhammad Knut Bernströms svenska tolkning Koranens budskap. Övriga citat är översatta av författarna från engelska och/eller arabiska.