Stöd vår verksamhet

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

Erhåll belöning genom att hjälpa oss sprida Islams vackra budskap.

Allah Den Högprisade säger: ”De som ger av vad de har för Guds sak och som inte låter gå-van följas av [stora ord om] frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [Koranen 2:262]

Allah Den Upphöjde säger även: ”De som ger av vad de äger, nattetid eller under dagen, i tyst¬het eller öppet i allas åsyn, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [Koranen 2:274]

Ta del av belöningarna från din Herre som väntar de som med sin egendom stödjer Islams budskap.

Vår älskade och ärade profet – må Allahs frid och välsignelser vare över honom sade:
”Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom), berättade att Profeten Muhammed – Må Allahs frid och välsignelser vare över honom sade: ”När en person dör så upphör belöningar för hans goda handlingar med undantag av tre; ett fromt barn som gör Duaa (åkallar) för honom, eller välgörenhet som fortsätter att bringa nytta efter han har avlidit eller kunskap som han lämnat bakom sig som andra drar nytta av.” (Återberättad av Moslem)

Hjälp oss att utveckla salat.se och vår övriga verksamheter för att så många som möjligt ska kunna lära sig om bland annat Islams viktigaste pelare efter trosbekännelsen, BÖNEN - steg för steg på bästa sätt!

Övriga verksamheter:

  • www.islam.se  - Information om islam för muslimer samt icke muslimer.
  • www.bilal.se  - Video och ljudföreläsningar i mp3 format som behandlar olika ämnen av en mängd olika föreläsare.
  • www.islamiska.org  - Islamisk portal.
  • www.islamqa.se  - Frågor och svar.
  • SMS-Bilal - En Hadith som skickas tre gånger per vecka till deltagarna i SMS-listan


Du kan skänka ditt bidrag på:

Bankgironummer: 220-3297
Betalningsmottagare: Islam på Nätet

Må Allah belöna oss för det vi skänker i Hans väg, må Han förlåta oss våra synder och stärka vår iman (tro). Må Han förena oss i paradiset  med Profeten Muhammed - må Guds frid och välsignelser vare över honom och alla andra profeter – Allahs frid över dem, deras följeslagare – må Allah vara nöjd med dem och de rättfärdiga och gudsfruktiga människorna som följer deras fotspår. Amin