Den obligatoriska bönens ställning i islam

Den obligatoriska bönen (as-salât) är en av islams fem pelare och det kanske mest kända uttrycket för islam. I Koranen säger Gud:

 

"Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider"
(Koranen, 4:103)

 

Bönen är således en plikt för varje muslim och ett uttryck för lydnad mot Gud. De dagliga bönerna hjälper människan att ständigt minnas Gud och gör religionsutövningen till en integrerad del av muslimens vardag. Den obligatoriska bönen hjälper på så sätt människan att låta också sin världsliga verksamhet präglas av en religiös medvetenhet. Bönen uttrycker därtill den bedjandes tacksamhet mot sin Skapare och är ett sätt för honom eller henne att närma sig Gud. Sist men inte minst är bönen ett sätt att dyrka Gud. Gud säger:

 

"Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig"
(Koranen, 20:14)

 

Det är således av yttersta vikt att bönen förrättas. Profeten Muhammad – över honom vare Guds frid och välsignelser – har sagt:

 

"Mellan människan och avgudadyrkan och otro ligger försummelse av bönen"
(Sahih Muslim, 1:147)