Bönens vilkor

För att en giltig bön ska kunna genomföras måste den bedjande uppfylla följande villkor.

 

Att vara muslim.

 

Att vara vid sina sinnens fulla bruk. Den bedjande måste vara mentalt frisk, opåverkad av rusframkallande medel samt vid normalt medvetande.

 

Att veta att tiden för bönen har infallit. Tiderna för de obligatoriska dagliga bönerna återfinns i avsnittet ”De obligatoriska bönerna” nedan.

 

Att vara ren i rituell mening. En muslim eftersträvar ständigt fysisk såväl som moralisk och andlig renhet i största möjliga utsträckning. Rituell renhet nås genom den tvagning som beskrivs i detalj inästa avsnitt.

 

Att vara rätt klädd. Det avgörande härvid är att den bedjandes awrah är täckt. Mannens awrah utgörs av området mellan naveln och knäna, vilka normalt också räknas in som delar av densamma. Vid böneförrättande bör också mannens axlar vara täckta. Kvinnans awrah utgörs av hela kroppen utom ansikte och händer. Det är önskvärt att den bedjandes kläder inte är för åtsittande eller för genomskinliga och att de är de bästa som den bedjande för stunden kan uppbringa.

 

Att vara vänd mot qiblah, dvs. mot Mecka. Är den bedjande osäker på rätt riktning bör någon på området kunnig person tillfrågas. Finns ingen sådan att tillgå måste den bedjande efter bästa förmåga själv avgöra rätt riktning. Bönen är giltig även om det i efterhand skulle visa sig att den bedjande var felvänd.

 

Att ha rätt avsikt med bönen. Bönen utförs för Guds skull. Den bedjande måste därför koncentrera sig på detta och vara ytterst vaksam för att undvika att hysa andra avsikter. Det är till exempel lätt hänt att bönen förrättas i syfte att visa den bedjandes fromhet inför andra, eller att den förrättas mekaniskt och rutinmässigt medan den bedjandes tankar är upptagna på annat håll. Att ha rätt avsikt med bönen innebär också att den bedjande innan bönen inleds, för sig själv i tanken klargör vilken bön det är som ska förrättas.