Tvagningens utförande

Vissa moment i tvagningen är obligatoriska, och om de inte utförs uppnår den bedjande inte den renhet som krävs för att en giltig bön ska kunna förrättas. Andra moment är sunnah,* dvs. det är rekommenderat men inte obligatoriskt att utföra dem som en del av tvagningen.
Tvagningens obligatoriska moment är:

 • Att ha rätt avsikt. Den bedjande måste ha för avsikt att utföra tvagningen och följa Guds befallning om att den måste utföras. Avsikten behöver inte formuleras i ord men den måste finnas i den bedjandes hjärta och tanke.

 

 • Att tvätta ansiktet. Ansiktet är det som innesluts av hårfästet, hakspetsen och de båda öronen.

 

 • Att tvätta händerna och armarna upp till och med armbågarna.

 

 • Att stryka över huvudet med den ena eller bägge de våta händerna. Det räcker inte att lägga en hand på huvudet eller bara använda ett finger.
 • Att tvätta fötterna upp till och med anklarna.
 • Att utföra momenten i nämnda ordning.


All delar av de områden på kroppen som nämnts måste blötas och tvagas. Tvagningen måste göras med rinnande vatten. Det räcker alltså inte att sänka ner kroppsdelarna i vatten, men det går däremot bra att med händerna ta vatten ur en behållare eller ett vattendrag och tvaga sig med. Vattnet betraktas som rent så länge inte någon av de orenheter som nämnts ovan har förändrat dess färg, lukt eller smak.

Tvagningens sunnah-moment är:

 • Att innan tvagningen utförs säga bismillâh ir-rahmân ir-rahîm (I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn).
 • Att göra rent tänderna.
 • Att tvätta händerna tre gånger.
 • Att skölja munnen tre gånger.

Att tre gånger dra in vatten i näsborrarna och fräsa ut det efter varje gång. Dessa fem moment utförs normalt före den obligatoriska tvättningen av ansiktet.
Att tvätta öronen med pekfinger och tumme. Görs normalt efter den obligatoriska strykningen över huvudet.

 • Att upprepa var och en av de obligatoriska tvättningarna tre gånger efter varandra.
 • Att börja varje tvättning med höger del.
 • Att utföra hela tvagningen utan uppehåll och utan att göra någonting mellan de olika momenten som inte har med tvagningen att göra.
 • Att vara sparsam med vattnet. Att till exempel upprepa varje moment mer än tre gånger betraktas som onödigt slöseri.

* De är rekommenderade att utföra som en del av tvagningen eftersom det finns belagt att profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – har utfört dem, men de är inte obligatoriska eftersom det inte finns belagt att han alltid utförde dem eller att han tillrättavisade någon som inte utförde dem.