Den sena nattbönen (Salât at-Tahajjud)

Tiden för tahajjud börjar efter att ‘isha är förrättad och slutar då tiden för fajr inträder. Den mest gynnsamma tiden infaller dock under nattens sista tredjedel. Såväl Koranen som profettraditionerna talar om det förtjänstfulla i att förrätta tahajjud.

Det finns inget föreskrivet antal rak‘at och det finns stöd för såväl två som fyra rak‘at i taget. Den sena nattbönen kan förrättas gemensamt eller enskilt och de stycken ur Koranen som reciteras kan läsas högt eller tyst.