Att utföra böneutroppet (Adhan)

Är utförandet utav Adhan en nödvändighet? Vi universitetsstudenter har inte någon moské nära vår korridor och vi ber i en Mussala (En plats för att utföra bönen). Behöver vi göra Adhan före bönen?

Adhan betyder på arabiska ”proklamera” eller ”annonsera”
Allah säger: ”Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter.” [Koranen al-Hadj 22:27]

Enligt shariaterminologi betyder det att dyrka Allah genom att annonsera tiden för den obligatoriska bönen, genom att använda fraser som återberättats ifrån Profeten, på ett specifikt sätt.
Fuqaha' är ense om att Adhan är ett utav Islams unika kännetecken och en manifesterande symbol, men de skiljer sig åt beträffande dess regler. Somliga säger att det är fard kifayah. Detta är Imam Ahmads åsikt och den föredrogs även av Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, bland de nutida lärda har Shaykh Ibn 'Uthaymîn denna åsikt.

Och några har sagt att det är sunnah mu'akkadah. Den korrekta åsikten är att det är fard kifayah; om någon som är kunnig gör det, är de övriga utan synd.

Bevisen för detta kommer ifrån Sunnahn.
Det har berättats att Malik ibn al-Huwayrith sagt: ”Vi kom till Allahs Budbärare som unga och vi var jämnåriga man, och vi stannade med honom under 20 dagar. Allahs Budbärare var barmhärtig och vänlig; han trodde att vi saknade våra familjer, så han frågade oss om våra familjer som vi lämnat bakom oss, sedan sa han: 'Gå tillbaka till era familjer och stanna med den; lär dem och instruera dem. När tiden för bönen kommer, låt någon av er göra böneutropet och låt den äldsta av er leda er i bönen.” [al-Bukhari, 602; Moslem, 674]

Enligt en rapport återberättad av al-Bukhari 604: ”När ni båda går ut, gör böneutropet och sedan utropet precis före bönen (Iqamah), låt sedan den äldsta av er leda er i bönen.”

Enligt en annan rapport återberättad av al-Tirmidhi (205) och al-Nasa'i (634) sägs det att Malik sa: ”Jag kom till Profeten med en kusin som var min och han sa: 'När ni reser, gör böneutropet (Adhan), sedan kallet precis före bönen (Iqamah), låt sedan den äldste av er leda er i bönen.” (Klassad som autentisk av al-Albani i Irwa’ al-Ghalîl, 1/230)

Dessa hadîther indikerar att adhan är en gemensam obligation, därför att Profeten påbjöd att endast en person skulle göra böneutropet för en grupp. Han sa inte till hela gruppen att de skulle göra utropet. Se Tawdîh al-Ahkam, 1/424.

Al-Nawawi har sagt: ”Detta indikerar att kallet till bönen och bön i församling är föreskrivet för resande. Det visar även att det är uppmuntrat att göra utropet för bön, både om man är resande eller inte.” Sharh Muslim, 5/175.

De lärda i den Permanenta Kommitten säger: ”Adhan är fard kifayah i en stad och det samma gäller för iqamah. Om en person börjar be utan ha gjort adhan eller iqamah, oberoende av om det är utav glömska, okunskap eller av någon annan anledning, är bönen fortfarande giltig.” Fatawa al-Lajnah al-Da’imah, 6/54

Shaykh Ibn 'Uthaymîn har sagt: ”Beviset för att de [adhan och iqamah] är obligatoriska är Profetens kommenderingar i ett antal ahadîth och det faktum att han alltid gjorde detta, oberoende av om han reste eller inte. Tiden för bönen vanligtvis inte kan kännas till utan den och sedan tjänar den även ett syfte och den är en utav Islams manifesterande symboler.” Al-Sharh al-Mumti’, 2/38

Baserat på det faktum att adhan är fard kifayah; om adhan görs i en stad och folket kan höra det, då har den samhälleliga plikten avklarats och det finns inget behov för varje församling. Men det är bättre och mer fördelaktigt att göra Adhan, även om en person ber ensam.

Det Permanenta Kommittén frågades: Är det obligatoriskt att göra Adhan över högtalare i varje moské och område, med vetskapen om att Adhan från en moské kan höras utav alla muslimer? Eller är ADHAN för en moské tillräcklig för att moskéer i området?

Svaret var: ADHAN är fard kifayah, så om en Muezzin gör Adhan i ett område och alla invånare kan höra det, är det tillräckligt. Men det är att rekommendera för varje moské; med anledning av bevisets generella mening.

Utifrån detta, är det att föredra för dig att göra adhan, även om det inte är obligatoriskt för dig

Och Allah vet bäst.

Källa : http://www.islamqa.com/en/ref/10078