Bönens utförande

Genomgången i detta avsnitt syftar till att läsaren snabbt ska kunna lära sig att genomföra en giltig bön. I de därpå följande kapitlen förtydligas och förklaras de olika momenten mer ingående. Läsaren påminns åter om att det inom ramen för en giltig bön finns utrymme för vissa variationer i utförandet. För mer kunskap om detta hänvisas till profetens sunnah och de olika rättsskolorna.

Då bönen förrättas enskilt, dvs. av en person, är det tillåtet att utsäga de ord som ska sägas i tysthet. Det är dock inte tillåtet att endast tänka dem, utan läpparna måste formulera orden så att den bedjande själv kan uppfatta dem. Fler detaljer om detta återfinns i avsnittet ”Det gemensamma böneförrättandet”.

Påpekas bör också att så länge en innerlig och uppriktig vilja och intention finns är bönen under en inlärningsperiod giltig även om inte alla obligatoriska moment genomförs på rätt sätt. Likväl är det mycket viktigt att snarast möjligt lära sig att genomföra bönen på ett korrekt sätt.

Låt oss nu gå över till att praktiskt genomföra en bön. Du har uppfyllt villkoren för bönen och står med raka ben vänd mot qiblah. Om du av någon anledning är fysiskt oförmögen till vissa rörelser utför du dem efter bästa förmåga, stående, sittande eller liggande.

1 Bönen inleds med takbîrat al-ihram. Takbîrat al-ihram innebär att du säger Allâhu akbar (Gud är större)  samtidigt som du med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken vid prostrationen. Det går också bra att sluta ögonen men det är att föredra att ha dem öppna såvida det inte avsevärt stör koncentrationen.


2 Lägg vänster hand på bröstet eller mellan bröstet och magen eller precis nedanför naveln, och grip sedan lätt med höger hand om vänster handled. Detta bör ske i en enda rörelse.


3 Det är vanligt att i den inledande rak‘at lovprisa Gud innan Koranen reciteras. Bönen är dock inte ogiltig om det inte görs. Se avsnittet ”Bönens rekommenderade delar (sunnah)” nedan för exempel på sådana lovprisningar.


4 Det är rekommenderat att i den första rak‘at innan Koranen reciteras söka skydd hos Gud med orden a‘ûdhu billâhi min ash-shaytân ir-rajîm    (Jag söker skydd hos Gud från Satan, den utstötte). Bönen är dock inte ogiltig om det inte görs.


5 Recitera al-Fâtiha, Koranens första sura.  

bismillâh ir-rahmân ir-rahîm
[I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn]

al-hamdulillâhi rabbil-‘âlamîn
[Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,]

ar-rahmân ir-rahîm
[den Nåderike, den Barmhärtige,]

mâliki yaumid-dîn
[som allsmäktig råder över Domens dag!]

iyyâka na‘budu wa iyyâka nasta‘în
[Dig tillber vi, Dig anropar vi om hjälp.]

ihdinas-sirât al-mustaqîm
[Led oss på den raka vägen – ]

sirât alladhîna an‘amta ‘alaihim ghayrilmaghdûbi ‘alaihim walad-dâllîn
[den väg de vandrat som Du har välsignat med dina gåvor, inte de som har drabbats av Din vrede och inte de som har gått vilse!]


6 Säg âmîn 

7 Det är brukligt att under de två första rak‘at läsa ytterligare någon sura eller några verser ur Koranen efter al-Fâtiha. Bönen är dock inte ogiltig om det inte görs.


8 Gör takbîr (dvs. säg Allâhu akbar  och lyft händerna på det sätt som beskrivits i punkt 1. Gör rukû’ genom att böja dig framåt och placera handflatorna på knäna. Ryggen ska vara rak och ben och armar ska vara sträckta. Blicken ska fortfarande vara riktad mot den punkt där pannan kommer att vidröra marken vid nedfallandet.


9 Säg subhâna rabbiyal-‘azîm   (upphöjd vare min Herre, den Allsmäktige) tre gånger tills din kropp och ditt sinne präglas av stillhet och ro.


10 Res dig till upprättstående, säg sami‘allâhu liman hamidah   (Gud lyssnar till den som lovprisar Honom) samtidigt som du lyfter händerna på beskrivet sätt och sedan låter dem falla utmed sidorna. Säg sedan rabbanâ wa lakal-hamd    (vår Herre, Dig tillkommer all lov och pris).


11 Gör takbîr och gå ned i sujûd (nedfallandet). Sujûd innebär att panna, näsa, handflator, knän och tår samtidigt ska vara i marken. Handflatorna bör placeras i jämnhöjd med axlarna eller öronen en bit ifrån, och fingrarna hållas ihop riktade mot qiblah. Armbågar och underarmar bör hållas en bit ut från kroppen och inte vidröra marken. Hälarna bör hållas ihop och tårna riktas mot qiblah.

12 Säg subhâna rabbiyal-a‘lâ   (upphöjd vare min Herre, den Högste) tre gånger tills din kropp och ditt sinne präglas av stillhet och ro.


13 Lyft huvud och överkropp och gör samtidigt takbîr. Sträck ut din vänstra fot och sitt på den. Den högra fotens häl hålles fortsatt upprätt med tårna pekande mot qiblah. Händerna vilar utsträckta på låren nära knäna.

14 Säg rabbighfirlî, rabbighfirlî    (Herre förlåt mig, Herre förlåt mig), eller allahummaghfirlî warhamnî wajburnî warfa‘nî wahdinî w‘âfinî warzuknî (Gud, förlåt mig, var barmärtig mot mig, stärk mig, upphöj mig, vägled mig, ge mig nåd, stöd mig).


15 Gå ner i sujûd enligt punkterna 11 och 12.


16 Upprepa punkt 13 och sitt still ett ögonblick.


17 Res dig till upprättstående och upprepa punkt 2.

18 Genomför den andra rak‘at genom att upprepa punkterna 5-15.

19 Lyft huvud och överkropp och gör samtidigt takbîr. Sträck ut din vänstra fot och sitt på den. Den högra fotens häl hålles fortsatt upprätt med tårna pekande mot qiblah. Låt vänster hand vila utsträckt på vänster lår nära knäet. Lägg höger handflata på höger lår, knyt handen löst, sträck ut pekfingret och vila tummens och långfingrets toppar mot varandra. Vila blicken mot det utsträckta pekfingret.

20 Genomför den första tashahud genom att säga:   attahiyyâtul-mubârakâtus-salawâtut-tayyibâtu lillâh, as-salâmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtu, as-salâmu ‘alaina wa ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn, ashhadu an lâ ilâha illallâh, wa ashhadu anna muhammad rasûlullâh
(All dyrkan, alla välsignade ord, alla böner och alla rena ord tillkommer Gud. Frid vare med dig, o Profet, och Guds nåd och välsignelser. Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens tjänare. Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud och jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud).
Vid förrättande av gryningsbönen (fajr) går du vidare till punkterna 26 och 27 och avslutar bönen. Annars fortsätter du till punkt 21.

21 Res dig till upprättstående, gör samtidigt takbîr och upprepa punkt 2.

22 Genomför den tredje rak‘at genom att upprepa punkterna 5-6 och 8-17. Vid förrättande av skymningsbönen (maghrib) upprepar du endast punkterna 5-6 och 8-15 och går sedan vidare till punkt 24.

23 Genomför den fjärde rak‘at genom att upprepa punkterna 5-6 och 8-15.

24 Lyft huvud och överkropp och gör samtidigt takbîr. Placera vänster fot under höger ben och sitt på vänster lår. Den högra fotens häl hålles fortsatt upprätt med tårna pekande mot qiblah. Låt vänster hand vila utsträckt på vänster lår nära knäet. Lägg höger handflata på höger lår, knyt handen, sträck ut pekfingret och vila tummens och långfingrets toppar mot varandra. Vila blicken mot det utsträckta pekfingret.

25 Genomför den andra tashahud genom att säga:   attahiyyâtul-mubârakâtus-salawâtut-tayyibâtu lillâh, as-salâmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtu, as-salâmu ‘alaina wa ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn, ashhadu an lâ ilâha illallâh, wa ashhadu anna muhammad rasûlullâh
(All dyrkan, alla välsignade ord, alla böner och rena ord tillkommer Gud. Frid vare med dig, o Profet, och Guds nåd och välsignelser. Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens tjänare. Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud och jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud).

26 Be om frid och välsignelser för profeten genom att säga:   allâhumma salli ‘alâ muhammad, wa ‘alâ âli muhammad, kamâ sallaita ‘alâ ibrâhîma wa ‘alâ âli ibrâhîm, innaka hamîdummajîd, allâhumma bârik ‘alâ muhammad, wa ‘alâ âli muhammad, kamâ bârakta ‘alâ ibrâhîma wa ‘alâ âli ibrâhîm, innaka hamîdummajîd
(Gud! Välsigna Muhammad, och välsigna Muhammads familj, såsom Du välsignade Abraham och Abrahams familj, Du är i sanning Lovprisad, fylld av lysande Härlighet. Gud! Ge Din Nåd till Muhammad, och ge Din Nåd till Muhammads familj, såsom Du gav Din Nåd till Abraham och Abrahams familj, Du är i sanning Lovprisad, fylld av lysande Härlighet).

27 Avsluta bönen genom att utföra den avslutande hälsningen (taslîm): Vrid huvudet till höger och säg as-salâmu ‘alaikum wa rahmatullâh   (frid och Guds nåd vare med er). Vrid sedan huvudet åt vänster och upprepa samma ord. Bönen är nu avslutad.