Ordlista

adhân
 Det böneutrop som berättar att tiden för bönen har infallit.
al-Fâtiha
 Koranens första sura som är obligatorisk läsning i bönen.
arkân
 Bönens pelare som är nödvändiga för att en bön ska vara giltig.
as-salât
 Den islamiska rituella bönen.
‘awrah
 Det område av kroppen som måste vara täckt då bönen förrättas.
dhikr
 Åminnelse av Gud. Efter att den obligatoriska bönen har förrättats är det brukligt att göra dhikr.
fajr
 Den obligatoriska gryningsbönen.
fard
 De delar av religionsutövningen som är obligatoriska. De fem dagliga
bönerna är en sådan del.
ghusl
 Den fullständiga tvagningen.
iqâmah
 Det böneutrop som berättar att bönen börjar.
nawâfil
 Rituellt reglerade böner som inte är obligatoriska.
qiblah
 Böneriktningen mot Mecka.
rak‘at
 De sekvenser av bestämda rörelser och lovprisningar samt recitation ur Koranen som bönen är uppbyggd av.
rukû’
 Bugandet.
salât al-‘asr
 Den obligatoriska eftermiddagsbönen.
salât ad-duhâ
 Förmiddagsbönen.
salât al-‘id
 Den bön som förrättas i samband med de två islamiska högtiderna
‘id-al-fitr och ‘id-al-adhâ.
salât al-‘isha
 Den obligatoriska kvällsbönen.
salât al-janâza
 Begravningsbönen.
salât al-jum‘uah
 Fredagsbönen.
salât al-maghrib
 Den obligatoriska skymningsbönen.
salât at-tahajjud
 Den sena nattbönen
salât at-tarawih
 Den speciella bön som förrättas under fastemånaden Ramadan.
salât al-witr
 Den nattbön som består av ett udda antal rak‘at.
salât az-zuhr
 Den obligatoriska middagsbönen.
sujûd
 Nedfallandet.
sujûd as-sahw
 De två sujûd som görs då någon av bönens föreskrivna delar glömts bort.
sunnah
 De källor som berättar vad profeten Muhammad – över honom vare Guds frid och välsignelser – sade och gjorde. Med avseende på bönen betecknar sunnah det som är rekommenderat att utföra, men som inte är en skyldighet för de troende.
sutra
 Den gränsmarkering som den bedjande bör ha framför sig då bönen förrättas.
takbîr
 Att säga Allâhu akbar.
tashahud
 Det vittnesmål som i bönen görs efter varannan rak‘at.
taslîm
 Den avslutande hälsningen.
tayammum
 Den torra tvagningen.
wâjib
 Det som är obligatoriskt i bönen men som inte tillhör dess pelare.
wudû
 Den rituella tvagningen.